Aktuality

Oznam

Zákonný zástupca, ktorý prináša dieťa do školského zariadenia, musí sa každých sedem dní testovať. Svoj negatívny výsledok preukáže čestným vyhlásením, kde uvedie dátum vykonania testu. /Uznesenie vlády SR č.77/21/

Platby za škôlku

Strava sa platí do 5 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 26 5600 0000 0016 0044 7046 Školné 20€ mesačne, do 10 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 53 5600 0000 0081 4745 7001

Školné

Milí rodičia, na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Lipt. Mikuláš č. 15/2020 sa upravuje príspevok – školné z 15 na 20 EUR mesačne jednotne pre všetky deti /aj menej ako trojročné/. Platnosť od 1.1. 2021. Predškoláci školné neplatia.