Aktuality

2 % z dane

Ako poukázať 2% z Vaších daní OZ- Materská škola, Ondrašovská 55 Do 28.2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – suma však musí byť

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/42066271

Predškoláci

Povinné predprimárne vzdelávanie od 1.1.2020 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej školetrvá jeden školský rok(výnimka pozri nižšie). Predprimárne vzdelávanie vmaterskej škole

Poplatky v MŠ

Strava sa platí do 5 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 26 5600 0000 0016 0044 7046 Školné 25€ mesačne, do 10 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 53 5600 0000 0081 4745 7001