Predškoláci

22 mar

Povinné predprimárne vzdelávanie od 1.1.2020

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok (výnimka pozri nižšie).

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole (daný jeden rok) nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, tá zostáva 10ročná. Napriek pôvodnemu návrhu zákona.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

ODKLAD DO ŠKOLY SA RUŠÍ

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom má zrušiť.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o POKRAČOVANÍ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Potrebný bude

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a formovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo SIEDMY rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Upozornenie: Pre školský rok 2020/2021 ešte JE možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.

RUŠÍ SA NULTÝ A PRÍPRAVNÝ ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V súčasnosti existujú tzv.

  • nultý ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • prípravný ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a nie sú zrelé pre nástup do prvého ročníka základnej školy (ide často o deti s logopedickými problémami)

V novele školského zákona sa nultý aj prípravný ročník rušia. Postupovať sa bude tak ako sa píše vyššie v odseku.

Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020. Takže ak dieťa nastúpi do nultého alebo prípravného ročníka v septembri v školskom roku 2020/2021, tak ho normálne dokončí.

SPÁDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA A POVINNÝ ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová škôlka).

Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej inej škôlke.

Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

ODKEDY PLATIA ZMENY V NOVELE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA?

Vyššie uvedené zmeny sú účinné niektoré od 1.9.2019, ďalšie od od 1.10.2019 a napokon aj od 1.1.2021.

Pre školský rok 2020/2021 ešte JE možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky, nakoľko novela školského zákona nadobúda v tejto časti zákona účinnosť až od 1.1.2021.

Deti, ktoré majú 5 rokov tento rok ešte nemusia povinne chodiť do škôlky, nemusia si dávať povinne prihlášky. Povinné predprimárne vzdelávanie v škôlke sa na nich bude vzťahovať až od začiatku školského roka 2021/2022, pretože novela školského zákona je v tejto časti účinná až od 1.1.2021.