Materská škola ondrašovská Materská škola ondrašovská Príroda a život okolo nás Príroda je pre nás veľmi dôležitá a spoločne sa ju snažíme spoznávať

Príroda a okolie

Prostredníctvom zážitkov rozvíjať u detí kladný vzťah k prírode, poznávať a objavovať okolie v ktorom žije

Zdravý životný štýl

Podporovať a rozvíjať myšlienku „zdravého životného štýlu“ a aktivity na podporu telesného a duševného zdravia

Priateľstvo

Podporovať rozvoj priateľských vzťahov, vyjadrovať vlastné pocity a rozvíjať postoje, ktoré vedú k vzájomnej spolupatričnosti

Príprava do školy

Rozvíjať slovný prejav adekvátne k rôznym situáciám, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na dosiahnutie kvalitnej pripravenosti do ZŠ

O nás

vzdelavanie

Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania:

 1. Prostredníctvom environmentálnych zážitkov rozvíjať u detí kladný vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať a objavovať okolie v ktorom žije
 2. Podporovať a rozvíjať myšlienku „zdravého životného štýlu“, realizovať aktivity na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia
 3. Využívať aktivizujúce a inovačné metódy na základe vlastných skúseností a zážitkového učenia, čo najviac aktivít realizovať v prírode
 4. Umožniť deťom pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú túžbu po pohybe
 5. Podporovať rozvoj priateľských vzťahov, vyjadrovať vlastné pocity a rozvíjať postoje, ktoré vedú k vzájomnej spolupatričnosti
 6. Rozvíjať slovný prejav adekvátne k rôznym situáciám, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť na dosiahnutie kvalitnej pripravenosti do ZŠ
 7. Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou, zážitkom, skúmaním, bádaním, pokusom a tým ho pripraviť na celoživotné vzdelávanie
 8. Ovládať základnú počítačovú techniku – PC, interaktívna tabuľa, fotoaparát, tlačiareň, prakticky ju využívať pri získavaní poznatkov o okolitej prírode

6.30 hod.- otvorenie MŠ

 • Schádzanie sa detí, individuálne alebo skupinové hry a hrové činnosti podľa voľby detí, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh
 • Pohybové a relaxačné cvičenia

8.40 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

 • Edukačné aktivity – zamerané na získavanie výtvarných, hudobných, hudobno-pohybových, dramatických, grafomotorických, matematických, informačných, prírodovedných kompetencií
 • Pobyt vonku – spojený s vychádzkou do blízkeho okolia alebo realizovaný na školskom dvore so zameraním na environmentálne aktivity, na dopravnú výchovu na školskom dopravnom ihrisku, alebo hry na pieskovisku

11.40 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygieny, obed

 • Odpočinok, u starších detí krúžková činnosť

14.15 hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

 • Edukačné aktivity, individuálne alebo skupinové hry až do odchodu detí z MŠ

16.30 hod. – koniec prevádzky

Rozvrh dna

Naše triedy

Žubrienky-malkáči : 3-4ročné deti
triedna učiteľka: Lucia Macíková
Michaela Vítková

Žabky- velkáči : 5-6 ročné deti
triedna učiteľka: Ivana Tucsoková
Lívia Krajčušková (riaditeľka)

Naše triedy

Žubrienky-malkáči : 3-4ročné deti
triedna učiteľka: Lucia Macíková
Michaela Vítková

Žabky- velkáči : 5-6 ročné deti
triedna učiteľka: Ivana Tucsoková
Lívia Krajčušková (riaditeľka)

Naše triedy

Žubrienky-malkáči : 3-4ročné deti
triedna učiteľka: Lucia Macíková
Michaela Vítková

Žabky- velkáči : 5-6 ročné deti
triedna učiteľka: Ivana Tucsoková
Lívia Krajčušková (riaditeľka)

Naše triedy

Žubrienky-malkáči : 3-4ročné deti
triedna učiteľka: Lucia Macíková
Michaela Vítková

Žabky- velkáči : 5-6 ročné deti
triedna učiteľka: Ivana Tucsoková
Lívia Krajčušková (riaditeľka)

Napíšte nám

Adresa

Ondrašovská 55,
Liptovský Mikuláš, 031 05

Mobil

044/5522958

E-mail

msondrasova@gmail.com

spolocna fotografia deti na preliezke